ZAKONI

Zakon o udrugama od 1.10.2014. g.

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Porezni propisi

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Olimpijska povelja 2007.
Autonomija olimpijskog i sportskog pokreta
Nomenklatura sportova i sportskih grana 2014

Zakoni i važniji podzakonski akti Ø Zakon o sportu –pročišćeni tekst zakona (NN 71/06, 150/08,124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20- na snazi od 18.04.2020.g.) (https://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu)

Zakonom o sportu definirani su sljedeći dijelovi suvremenog sporta: sustav sporta, osobe u sustavu sporta, sportske djelatnosti, stručni poslovi u sportu, statusna pitanja sportaša, pitanja sportskih klubova, sport osoba s invaliditetom, sport djece i mladeži, zdravstvena zaštita sportaša, sportske građevine, javne potrebe u sportu, financiranje sporta, državne nagrade u sportu i drugo. Sve zakone, podzakonske akte i dokumente vezane uz sport možete naći na internet stranicama Središnjeg državnog ureda za šport. ( https://sdus.gov.hr/ )

Ø Zakon o udrugama – pročišćeni tekst zakona (NN 74/14, 70/17, 98/19 na snazi od 01.01.2020.g.) (https://www.zakon.hr/download.htm?id=64)

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Cilj ovog Zakona je osigurati učinkovito djelovanje udruga sa svojstvom pravne osobe te stvoriti preduvjete za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj.

Ø Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 – na snazi od 01.01.2015.) https://www.zakon.hr/download.htm?id=746

Ovim se Zakonom uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Ø Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 01/15, 25/17, 96/18 i 103/18 – Ispravak) http://www.propisi.hr/print.php?id=10577

Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu definira se raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.

Ø Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/15, 67/17 i 115/18) http://www.propisi.hr/print.php?id=13473

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja, te se uređuje i minimalni sadržaj i rokovi dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava te način vođenja, upis, brisanje i promjena podataka u Registru neprofitnih organizacija.

Ø Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (“Narodne novine”, broj 119/15.) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2255.html

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija donesen je temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14). Ovim se Pravilnikom utvrđuje način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije te se propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti izvršavanja financijskog plana. Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na cjelokupnu djelatnost neprofitne organizacije, uključujući i gospodarsku djelatnost. Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva. Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo, a koje nisu donijele Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, iako udovoljavaju uvjetima iz čl. 9. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za vođenje jednostavnog knjigovodstva.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na provođenje samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija ne primjenjuju se na neprofitne organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedene neprofitne organizacije provode samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 7.11.2015.

Ø Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 10/08, 7/09, 158/13 i 01/14) https://www.srdostriz.hr/images/UREDBA_O_RA%C4%8CUNOVODSTVU_NEPROFITNIH_ORGANIZACIJA.pdf

Ø Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje sa novim propisima

Više informacija može se pronaći na sljedećim poveznicama: https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vodi%C4%8D%20za%20osnivanje%20udruge%20i%20uskla%C4%91ivanje%20s%20novim%20propisima%20-%20New.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/aktivno-gradjanstvo-i-slobodno-vrijeme/udruge/osnivanje-i-registracija-udruga/417

Ø Porezne olakšice za športaše Više informacija može se pronaći na sljedećoj poveznici Središnjeg državnog ureda za šport. (https://gov.hr/UserDocsImages//Moja%20uprava//Porezne%20olak%C5%A1ice%20za%20%C5%A1porta%C5%A1e.pdf, https://sdus.gov.hr/)

https://gov.hr/moja-uprava/financije-i-porezi/porezi-i-prijava-poreza/porezne-olaksice-za-sportase/1931

Ø Porezni priručnik za udruge http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/PP%20Udruge%20KB%202012%20WEB.pdf

Ø Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html Ø Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, 2017.g.

Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svibnju 2015. godine objavio je Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe kao detaljnu uputu tijelima državne, regionalne i lokalne uprave, Vladinim uredima i tijelima, kao i drugim javnim institucijama koje dodjeljuju financijske i nefinancijske podrške iz javnih izvora za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovljena je potreba revizije i objave nove verzije Priručnika.

Struktura Priručnika slijedi temeljne standarde planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja financiranja koje propisuje Uredba nastojeći dati još više konkretnih primjera i pojašnjenja iz prakse.

Sastavni dio Priručnika su prilozi s obrascima dokumentacije koji su se pokazali kao korisna podloga u projektiranju natječaja kako na nacionalnoj tako i na regionalnim i lokalnim razinama. Napominjemo kako su priloženi obrasci samo ogledni primjeri koje dajemo na korištenje i prilagodbu svakom davatelju financijskih sredstava, sukladno kriteriju proporcionalnosti. U ovoj verziji Priručnika posebno je pripremljen paket natječajne dokumentacije za financiranje programa javnih potreba na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koju smo uz minimalne preinake gotovo u potpunosti preuzeli od Grada Zaprešića, primjera dobre prakse u primjeni Uredbe na lokalnoj razini. Ova verzija Priručnika također nudi paket natječajne dokumentacije za javna trgovačka društva koju mogu koristiti kada dodjeljuju sredstva putem donacija ili kada sklapaju sponzorske ugovore s organizacijama civilnoga društva. Priručnik i obrasci uz Priručnik nalaze se na sljedećoj poveznici https://udruge.gov.hr/vijesti/objavljena-nova-verzija-prirucnika-za-postupanje-u-primjeni-uredbe-o-financiranju-udruga/4155 http://issuu.com/uzuvrh/docs/priru__nik_za_primjenu_uredbe_v._2.?e=32027115/56295883

Ø Zakon o sportskoj inspekciji–pročišćeni tekst zakona (NN 86/12, 98/19 – na snazi od 01.01.2020.) https://www.zakon.hr/z/535/Zakon-o-sportskoj-inspekciji

Ø Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/14 i 9/17) http://www.propisi.hr/print.php?id=12971

Ø Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17). https://sdus.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/zakoniiostalipropisi//uredba-o-kriterijima-za-dodjeljivanje-dr%C5%BEavnih-nagrada-za-vrhunska-sportska-postignu%C4%87a%20(1).pdf

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade) dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).

Prijedlozi za dodjelu državnih nagrada podnese se Središnjem državnom uredu za šport. Odluku o dodjeli državnih nagrada donosi Središnji državni ured za šport.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade), sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade, sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade, osobe kojima se dodjeljuju i osobe kojima se mogu dodijeliti državne nagrade, novčani iznosi državnih nagrada te postupak i način njihova dodjeljivanja.

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se u novcu. Sredstva za državne nagrade za vrhunska sportska postignuća osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Središnjeg državnog ureda za šport. Na državne nagrade za vrhunska sportska postignuća ne plaća se porez na dohodak, prema posebnom propisu. Ø Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( Narodne novine, broj 49/2017) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_49_1130.html

Više informacija može se pronaći na sljedećoj poveznici – https://sdus.gov.hr/istaknute-teme/strucne-kvalifikacije-u-sportu/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija-iz-podrucja-sporta/136

Ø Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima- pročišćeni tekst zakona (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11) https://www.zakon.hr/z/445/Zakon-o-sprje%C4%8Davanju-nereda-na-%C5%A1portskim-natjecanjima

Svrha je ovoga Zakona osiguravanje sigurnosti gledatelja, natjecatelja i drugih sudionika športskog natjecanja ili športske priredbe i stvaranje okruženja koje sprječava, suzbija i sankcionira nedolično ponašanje, nerede, te nasilje, prije, za vrijeme i nakon športskog natjecanja ili športske priredbe, zaštita gledatelja koji se dolično ponašaju, zaštite drugih građana i njihove imovine i imovine pravnih osoba te stvaranje uvjeta da športsko natjecanje ili športska priredba što više pridonosi kvaliteti života građana, osobito mladeži.

Ø Pravilnik o Informacijskom sustavu u sportu („Narodne novine“, broj: 25/19)

Dana 13. ožujka 2019. godine objavljen je Pravilnik o Informacijskom sustavu u sportu („Narodne novine“, broj: 25/19) koji stupa na snagu 21. ožujka 2019. godine.

Pravilnik o Informacijskom sustavu u sportu propisuje osnivanje, ustroj i ovlasti Informacijskog sustava u sportu te vrste, sadržaj i oblik podataka koji se u njemu prikupljaju. Informacijski sustav u sportu osobito prikuplja i ažurira informacije o aktivnostima osoba koje obavljaju sportske djelatnosti, utrošku sredstava namijenjenih programu provedbe Nacionalnog programa sporta, sustavu natjecanja, stručnom kadru u sportu, planiranju, izgradnji i održavanju sportskih građevina, djeci sportašima, kategoriziranim sportašima i rekreativnim aktivnostima građana. Pravilnik možete preuzeti ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_25_497.html.

Informacijski sustav u sportu predstavlja središnji sustav koji ustrojava Središnji državni ured za šport i predstavlja skup međusobno povezanih elektroničkih registara, evidencija i drugih važnih podataka za sustav sporta Republike Hrvatske, s time da on prikuplja i ažurira informacije o aktivnostima osoba koje obavljaju sportske djelatnosti, utrošku sredstava namijenjenih programu provedbe Nacionalnog programa sporta, sustavu natjecanja, stručnom kadru u sportu, planiranju, izgradnji i održavanju sportskih građevina, djeci sportašima, kategoriziranim sportašima i rekreativnim aktivnostima građana.

Podatke potrebne za Informacijski sustav u sportu prikupljaju i ažuriraju administrator sustava i vanjski korisnici sustava, s time da je administrator sustava Središnji državni ured za šport, dok su vanjski korisnici pravne osobe u sustavu sporta i tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Ažuriranje i unos podataka u Informacijskom sustavu u sportu se provodi povezivanjem i integracijom postojećih registara i baza podataka u sustavu sporta te službenih registara, evidencija i baza podataka koje vode pravne osobe u sustavu sporta i tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj. Međutim, za potrebe ostalih tijela državne uprave kao i vanjskih korisnika sustava, mogu se uspostaviti odgovarajući online servisi za pristup podatcima sadržanim u Informacijskom sustavu u sportu.

Registri i evidencije u informacijskom sustavu u sportu

U informacijskom sustavu u sportu vode se slijedeći registri: a) registar sportskih djelatnosti i b) registar profesionalnih sportskih klubova.

Također se u informacijskom sustavu u sportu vode slijedeće evidencije i to: a) evidencija sportaša, b) evidencija stručnog kadra, c) evidencija pravnih osoba u sportu, d) evidencija sportskih građevina, e) evidencija sportskih natjecanja i rezultata, f) evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu, g) evidencija financijskog praćenja sportskih programa i h) evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu.

Registar sportskih djelatnosti Podaci propisani Pravilnikom o Registru športskih djelatnosti (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_112_2478.html) (»Narodne novine«, broj: 112/06.) unose se kroz elektroničko sučelje u informacijski sustav u sportu.

Registar profesionalnih sportskih klubova Podaci propisani Pravilnikom o Registru profesionalnih športskih klubova ( http://www.propisi.hr/print.php?id=4851) (»Narodne novine«, broj: 11/07.) unose se kroz elektroničko sučelje u Informacijski sustav u sportu.

Evidencija sportaša

Evidencija sportaša sastoji se od evidencije svih aktivnih sportaša u Republici Hrvatskoj kao i povijesti aktivnog bavljenja pojedinim sportom za svakog sportaša od prvog unosa podataka i sadrži osobne podatke o svakom pojedinom sportašu.

Evidencija stručnog kadra

Evidencija stručnog kadra sastoji se od evidencije svih osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu u Republici Hrvatskoj kao i povijest obavljanja stručnih poslova u sportu za pojedinu osobu od prvog unosa podataka, time

da sadrži osobne podatke o svakoj pojedinoj osobi koja obavlja stručne poslove u sportu (trener, instruktor, učitelj i voditelj).

Evidencija pravnih osoba u sportu

Evidencija pravnih osoba u sportu sastoji se od evidencije o svim pravnim osobama u sustavu sporta kao i povijest sudjelovanja pravne osobe u sportu od prvog unosa podataka.

Evidencija sportskih građevina

Evidencija sportskih građevina sadrži podatke o svim sportskim građevinama u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihovo vlasništvo, uključujući i sportske dvorane i igrališta u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Evidencija sportskih natjecanja i rezultata

Evidencija sportskih natjecanja i rezultata sastoji se od evidencije podataka o plasmanu sportaša na važnijim natjecanjima koja se prate u okviru ove evidencije.

Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu

Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu sastoji se od evidencije podataka o dobitnicima nagrada i poticaja u sportu.

Evidencija financijskog praćenja sportskih programa

Evidencija financijskog praćenja sportskih programa sastoji se od evidencije podataka o programima javnih potreba u sportu i financijskim planovima javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode sportske organizacije čije je financiranje uređeno Zakonom o sportu.

Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu

Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu sastoji se od evidencije podataka o svim formalnim programima za stjecanje kompetencija za rad u sportu u Republici Hrvatskoj.

Ø Zakon o volonterstvu (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 58/07 i 22/13- na snazi od 02.03.2013.) http://www.propisi.hr/print.php?id=6389

Ø Zakon o pravu na pristup informacijama –pročišćen tekst zakona (NN 25/13, 85/15 – na snazi od 09.08.2015.) https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Ø Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 – na snazi od 01.01.2017.) https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

Ø Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima-pročišćen tekst zakona (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18 – na snazi od 08.11.2018.) https://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima

Ø Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18 – na snazi od 25.05.2018.) https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka

Ø Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 – na snazi od 25.05.2018.

https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka—Uredba-(EU)-2016/679