Vijesti iz klubova

Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu

Poštovani,

U privitku dostavljamo natječaj, uputu za prijavu i programske obrasce za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2013. godini. Ponudu za provedbu Programa javnih potreba grada Rijeke podnosi se u pisanoj formi i obvezatno treba sadržavati slijedeće elemente:

* ispunjene obrasce upitnika (u privitku), a koji se također mogu podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III i na Internet stranicama Riječkog sportskog saveza (www.rss.hr) i Grada Rijeke (www.rijeka.hr),

* presliku osobne iskaznice (fizičke osobe),

* Sadržaj programskih aktivnosti,

* presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,

* presliku isprave kojom se dokazuje stručna sprema odnosno stručna osposobljenost osoba koje obavljaju stručne poslove.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu Verdijeva 11/III, zaključno s petkom, 05. 10. 2012. godine.

Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu.

Natječaj 2013.doc
OBRAZAC A jp 2013.doc
OBRAZAC B jp 2013.doc
OBRAZAC D jp 2013.doc
OBRAZAC E1 jp 2013.doc
OBRAZAC E2 jp 2013 doc.doc
OBRAZAC F jp 2013.doc
OPCI PODACI JP 2013.doc
Obrazac C 1-sport osoba s invaliditetom.doc
Obrazac C, sport osoba s invaliditetom.doc
Upute za prijavu JP 2013.doc

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
«RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ», Verdijeva 11, 51000 Rijeka,
s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RIJEKE U SPORTU U 2013. GODINI ”.
Za dodatne informacije obratiti se na telefon 313-507.

Lijep pozdrav,
Riječki sportski savez