Javne potrebe

Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Zajednica sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ raspisuje

JAVNI POZIV

Za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2016. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (dalje kratko: RSS) objedinjuje i predlaže a Grad Rijeka u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa Javnih potreba u sportu Grada Rijeke.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA (ukupni raspoloživi iznos 7.446.000 kn)
1. program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici)
2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija
3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta

B) SPORT DJECE, UČENIKA I STUDENATA (ukupni raspoloživi iznos 350.000 kn)
1. sportske aktivnosti djece predškolske dobi
2. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti
3. organizacija i provedba visokoučilišnih sportskih aktivnosti

C) TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I SPORT OSOBA OŠTEĆENA SLUHA (ukupni raspoloživi iznos 313.000 kn)
1. program treninga i natjecanja klubova i društva

D) SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA (ukupni raspoloživi iznos 350.000 kn-zajedno s B)
1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA (ukupni raspoloživi iznos 1.877.000 kn)
1. udruženja stručnih osoba
2. gradski savezi
3. izdavačka i promidžbena djelatnost
4. istraživačko- razvojni programi

F) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI (ukupni raspoloživi iznos 1.380.000 kn)
1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Rijeke na državnoj ili međunarodnoj razini

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na Internet stranici Riječkog sportskog saveza ili podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III. Uz obrasce potrebno je dostaviti:
• presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
• presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
• detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
• presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima.

V.
Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Riječkog sportskog saveza povjerenstva će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.

VI.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 4. 2. 2016. godine.
Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
«RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ», Verdijeva 11, 51000 Rijeka,
s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE U 2016.GODINI“
Za dodatne informacije obratiti se na telefon 313-507 ili 313 500 ili e-mail: ksenija@rss.hr.

VII.
Sve udruge koje su predale svoje programe tijekom prikupljanja programa za izradu Prijedloga programa Javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu nisu obvezne ispunjavati obrasce za ovaj Javni Poziv već mogu dostaviti suglasnost da se koriste već prikupljeni obrasci.

VIII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2016. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na zaključenje Ugovora.

ZA ZAJEDNICU SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE
“RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”

Predsjednik

Javni poziv

Kriteriji

Obrazac A

Obrazac B

 Obrazac C

Obrazac C1

Obrazac D

 Obrazac E1-2

 Obrazac E3-4

 Obrazac F

Suglasnost

Detaljni plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu grada Rijeke