Vijesti iz RSSa

Javni poziv za prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2020. godini

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.) Zajednica sportskih udruga grada Rijeke raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE U 2020. GODINI

(neobavezujući)

 

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2020. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (dalje kratko: RSS) objedinjuje i predlaže, a Grad Rijeka u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

 

II.

            Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

 

A. TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

 1. program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici),
 2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
 3. program treninga i natjecanja sportaša seniorske dobne kategorije,
 4. dodatno financiranje stručnog rada.

 

B. SPORT DJECE, UČENIKA I STUDENATA

 1. sportske aktivnosti djece predškolske dobi,
 2. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti,
 3. organizacija i provedba visoko učilišnih sportskih aktivnosti.

 

C. SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I SPORT GLUHIH

  1. program treninga i natjecanja klubova i društava

 

D. SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

  1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

 

E. FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA

  1. udruženja stručnih osoba,
  2. gradski savezi,
  3. izdavačka i promidžbena djelatnost – pravne i fizičke osobe,
  4. istraživačko – razvojni programi – pravne i fizičke osobe,

 

F. ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI

 1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu grada Rijeke na državnoj ili međunarodnoj razini

 

III.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o sportu  (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

 

IV.

            Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za  to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III, na Internet stranici Riječkog sportskog saveza – www.rss.hr i na internet stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr. Uz obrasce potrebno je dostaviti:

 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
 • presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
 • detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
 • presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima.

 

V.

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Riječkog sportskog saveza, komisije će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu. Riječki sportski savez nije dužan u slučaju iskazanog interesa provesti postupak objave javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda, a ima pravo neposredno ući u ugovorne odnose s nekim od ponuditelja.

 

VI.

             Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s  11. 10. 2019. godine.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

«RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ», Verdijeva 11, 51000 Rijeka,

s napomenom:

“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE U 

 1. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 313 500 ili 313-507.

 

VII.

 

                Prijedlozi programa koja se ne dostave u roku neće se razmatrati.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2020. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

 

Poziv za priklupljanje prijedloga programa JP 2020

Kriteriji za sudjelovanje – JP 2020

Opći podaci o nositelju programa

Obrazac A JP 2020

Obrazac B JP 2020

Obrazac D – JP 2020

Obrazac DSR JP 2020

Obrazac E 1 -E 2 – JP 2020

Obrazac F- JP 2020

Suglasnost